Obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

 

I. úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky, reklamační a nákupní řád je platný pro tento internetový obchod  a určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

II. definice účastníků právního vztahu
 

1. prodávající :
Luděk Brož
Vítězslava Hálka 939
258 01 Vlašim
IČO: 61662411

2. kupující :
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému prodávajícího. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných formulářů na webu vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto obchodních podmínek (OP). Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených v objednávce.
 

III. ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu rucni-darky.cz prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.
Registrací údajů v systému kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

IV. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.
2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
3. předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání zboží

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně.), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně.), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.
 5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.
 6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě, že zákazník bez předchozí dohody s prodávajícím nepřevezme objednanou zásilku, bude celková částka /cena zboží, náklady na přepravu, administrativní náklady právní společnosti/ po zákazníkovi vymáhána jinou právní cestou, neboť je zákazník povinen zboží převzít a v případě, že chce odstoupit od smlouvy, která je platná od /Uzavření a odeslání objednávky/ musí postupovat těchto Obchodních podmínek. Za nepřevzatou zásilku, budou navíc zákazníkovi účtovány náklady, které vzniknou pověřené právní společnosti k dosažení fin. vyrovnání za nevyzvednutou zásilku.
 3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.
 4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od objednávky - storno.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.
Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo).
 
Úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě
 
Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím České pošty s.p. nebo jinou dopravní společností). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího dle těcto podmínek je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI. Cena a platební podmínky

 
1. cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na rucni-darky.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
 
2. zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně (viz. nahoře) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím :
 
·         poplatek 75 Kč – za přepravu zboží na dobírku  (Česká pošta, s.p. nebo přepravní společnost za 125,-)
·         poplatek 50 Kč – za přepravu při platbě předem na účet dodavetele, prostřednictvím České pošty, s.p.
·         poplatek 30 Kč - navíc za přepravu obchodním balíkem
 
3. doběrečné
Je poskytnuto zdarma.
 
4. ostatní náklady
Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím rucni-darky.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného HW, SW a přístupem na internet.
 

VII. Storno objednávky, odstoupení od kupní smlouvy

 
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět částku za objednané zboží/bez poštovného/ a to předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníka rucni-darky.cz na adrese info@rucni-darky.cz.Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme!

Jelikož prodávající při odeslání objednávky zákazníkovi neúčtuje plnou cenu za dopravu zboží, nebude zákazníkovi zpět vrácena částka za poštovné, zákazník při vrácení zboží obdrží pouze fin. částku za zakoupené zboží předem dohodnutým způsobem.
 
Kupující nemůže, podle odstavce 7 Obč. zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

VIII. Záruka, reklamace předmětu koupě
 

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 

Záruční podmínky
Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U obchodních balíků je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště (popřípadně před doručovatelem). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.
Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.
Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.
 

IX. Závěrečná ustanovění

 
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.11.2012.
 

X. Schválení OP ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému rucni-darky.cz klikne na odkaz "Objdnat" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.